Dagens Nyheter's logotype

Dagens Nyheter

National News · Stockholm, Sweden

General guidelines

HTTPS
All references and calls to external resources should be absolute and retrieved over SSL / TLS, which means that they should begin with https:// Used domains must have valid SSL certificates.

BROWSERS
The ads should work in all current versions of the web browsers listed below, which are tested and secured by the ad manufacturer:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Safari
- Opera

SOUND
Sound must only be activated when clicking - not mouse-over.
The sound must have an on / off button.

SUBMISSION OF CREATIVES
Creatives must be delivered to Expressen no later than:
* 3 business days prior to publication
* 5-15 business days prior to publication for special formats.
(Contact Adops for further information)
In case of late delivery, the desired start date cannot be guaranteed.

The creatives has to be delivered by email to kampanjsupport@dn.se
Enter the information below when you deliver the material:
- Which advertiser and campaign the creative refers to
- Start and end date
- Landing URLs
- Contact person and contact information

Other requirements
The advertiser is responsible for the creatives functionality and design.
The creatives must not be designed in such a way that the advertisement can be mistaken for editorial content.
The creatives must not contain code that can be harmful to the user.

Responsivt HTML5-material

 • Materialet får inte vara hostat bakom någon tredjepart som DCM, adform eller liknande utan måste vara ett fysiskt html-material

 • Materialen måste bestå av en zip-fil med en index.html som ligger direkt i den zippade mappen. Alltså kan man inte ha nästlade mappar som index.html ligger under.

 • Format på bilder som stödjs: jpg, png och svg( Notera: Ad Manager does not currently support creatives that use SVG tags within HTML files. Instead, you can include standalone .svg files and reference them in the HTML.)

 • Materialet får inte ha några fasta storlekar specificerade utan måste vara satta så att storleken förhåller sig till sin “förälder”. (width: 100% height: 100%)

 • Använd endast Canvas om du vet att det kommer uppfylla kraven på att materialet ska förhålla sig till sin förälders storlek.
 • Click url ska specificeras som var clickTag = “https://www.landningssida.com”. clickTag ska sedan användas i materialet som klick-destination.

Vad gör vi med materialet
 • Konverterar hela materialet till inline så att vi kan ladda upp det som script i stället för att ladda upp en fysisk fil

 • Alla <script>, <img> och <link> attribut med en src i filen konverteras om till inline i stället för att referera till en fil.

 • Attributen som ska skrivas om till inline får inte referera till externa resurser utan endast till resurser som ligger i zip-filen
 • Anledningen till att inga fasta storlekar kan vara specificerade är för att alla element som ligger som föräldrar till bannern kommer att ha storlekar som motsvarar 100% bredd och höjd.

Allmäna Villkor

Version 2017-09-07
Dessa ”Allmänna villkor” gäller för BNS tillhandahållande av Tjänsten till Annonsören och utgör en bilaga till Orderbekräftelsen.

1. Definitioner

Annonsör” avser BNS kund som framgår av Orderbekräftelsen;”Avtalet” betyder gemensamt Orderbekräftelsen, dessa Allmänna villkor och övriga bilagor;”BNS” betyder Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, med adress 105 16 Stockholm;”Konfidentiell Information” ska ha den betydelse som anges i punkt 10.1;”Orderbekräftelse” betyder den orderbekräftelse som BNS har tillhandahållit Annonsören;”Part” betyder Annonsören och BNS var för sig och ”Parterna” betyder dem tillsammans;

Tekniska materialspecifikationer” betyder de tekniska materialspecifikationer som BNS från tid till annan tillhandahåller;

Tjänsten” betyder den annonsering eller kampanj som framgår av Orderbekräftelsen; och”Varumärkena” avser Dagens Nyheter och/eller Expressen och/eller Dagens Industri.

2. Annonsmaterial

2.1 Annonsmaterial ska, i fullständigt och fullgott skick, enligt de vid var tid gällande Tekniska materialspecifikationerna, vara BNS eller den BNS anvisar tillhanda senast det datum som framgår av Orderbekräftelsen.

2.2 Lämnas annonsmaterial för sent eller bristfälligt kan annonsen komma att inte bli införd. Sådant material debiteras enligt gällande prislista.


3. Avbokning

Avbokningar av annonser ska vara skriftliga och vara BNS tillhanda senast sju (7) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Avbokningar ska ställas till ansvarig säljare samt adops@bonniernews.se. Annons som avbokas debiteras enligt gällande prislista.


4. Annonsörens ansvar

4.1 Det åligger Annonsören att leverera annonsmaterial i rätt tid och i tryckfärdigt skick. Annonsmaterialet ska uppfylla de Tekniska Materialspecifikationerna.

4.2 Annonsören ska inom utsatt tid följa eventuella instruktioner avseende annonser från BNS och även vara BNS behjälplig vid frågor och hantering av annonsmaterial.

4.3 Annonsören ansvarar för innehållet i annons och för att annonsen, inklusive eventuell länkad information, inte gör intrång i annans rätt, såsom upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Annonsören ansvarar vidare för att annonsen uppfyller, och inte strider mot, vid var tid gällande lag, författning och myndighetsbeslut, förordning eller riktlinjer, detta gäller särskilt marknadsföringslagen och branschöverenskommelser, sedvänjor, riktlinjer samt god sed och moral avseende marknadsföring.

4.4 Annons ska innehålla uppgift som gör det lätt för läsaren att identifiera Annonsören samt att annonsen utgör reklam.


5. Rätt att vägra annonsering

5.1 BNS äger rätt att vägra publicera annons om den inte uppfyller de Tekniska materialspecifikationerna eller andra överenskomna krav mellan Parterna.

5.2 BNS har rätt att vägra publicera annons om BNS har anledning att anta att annonsen strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut, kan antas väcka anstöt, skada BNS eller något av Varumärkenas renommé, samt på liknande grunder.

5.3 Annonsören erinras även om att ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har rätt att vägra införande av beställd annons.

5.4 Om beställd annons inte kan införas och detta beror på Annonsören eller något förhållande på dennes sida ansvarar Annonsören gentemot BNS med belopp som motsvarar överenskommet pris för annonsen. BNS är aldrig ansvarig gentemot Annonsören på grund av vägrad annonsering enligt denna punkt 5.


6. Ansvar och ansvarsbegräsning

6.1 BNS ska tillhandahålla Tjänsten med rimlig skicklighet och den omsorg som kan förväntas av en tjänsteleverantör inom BNS bransch. Om inget annat uttryckligen framgår av Avtalet tillhandahålls Tjänsten utan några garantier.

6.2 Om en annons innehåll är felaktig mot de tekniska specifikationerna som Annonsören har tillhandahållit, eller om den införts på fel dag eller annan plats än beställd dag eller plats, och sådant fel beror på BNS försumlighet, har Annonsören rätt till prisavdrag med högst det belopp motsvarande den annonskostnad Annonsören har att erlägga till BNS för den felaktiga annonsen. Annonsören är införstådd med och accepterar att detta utgör Annonsörens enda rätt vid fel i annons.

6.3 BNS ansvarar inte för fel i annonsmaterial tillhandahållet av Annonsören, eller fel som uppkommer vid överföring av annonsmaterial från Annonsören till BNS, om felet inte beror på BNS. Vidare ansvarar BN inte heller för utebliven publicering eller fel i annons om anledningen härtill är problem hos informationsöverförare utanför BNS kontroll.

6.4 Vid andra avtalsbrott än fel enligt punkt 6.2 är BNS ansvar alltid begränsat till direkt skada och direkta kostnader. Ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust utgår inte, med undantag för om BNS agerat med grov vårdslöshet eller uppsåt. BNS ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till högst den faktiska annonskostnaden som Annonsören har erlagt till BNS enligt Avtalet.

6.5 Annonsören ska ersätta och hålla BNS skadelös för all skada och kostnader som orsakar BNS genom Annonsörens marknadsföring enligt Avtalet.


7. Reklamation

Om Annonsören vill kräva prisavdrag till följd av fel i en annons enligt punkt 6.2 ovan måste Annonsören reklamera påstått fel i senast tre (3) dagar efter att annonsen infördes eller skulle införas. Reklamationen ska vara skriftlig och ställas till ansvarig säljare samt adops@bonniernews.se. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att göra gällande fel i annonsen.


8. Priser och betalning

8.1 Annonsören ska erlägga betalning enligt den vid var tid gällande prislista om inte annat särskilt avtalats. Mervärdesskatt och eventuella andra skatter tillkommer.

8.2 Fakturering kommer att ske av respektive Varumärke där publicering av annonserna har skett. Betalningsvillkor är femton (15) dagar netto från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

8.3 Om inget annat avtalats har BNS eller respektive Varumärke rätt att kräva förskottsbetalning.

8.4 Eventuell reklamation mot faktura ska ske snarast möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att bestrida fakturan.


9. Förtida upphörande

BNS har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om Annonsören bryter, eller på sakliga grunder kan antas bryta mot lagar eller regler, branschpraxis eller god sed och moral och därigenom åsamkar BNS eller respektive Varumärke skada eller dåligt rykte.


10. Sekretess

10.1 Parterna förbinder sig att iaktta sekretess beträffande innehållet i och existensen av detta Avtal, samt information, såväl skriftlig som muntlig och i annan form, rörande motpartens interna affärsangelägenheter, finansiell information, priser, affärsplaner, data och sådan annan information som respektive part uttryckligen angivit är konfidentiell (”Konfidentiell Information”).

10.2 Sekretessåtagandet enligt detta Avtal gäller dock inte information som:

(a) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal;
(b) Part kan visa att denne redan kände till innan denne erhöll informationen från motparten; eller
(c) Part mottar från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

10.3 För det fall någon av Parterna på grund av lag, tvingande myndighetsbeslut eller liknande tvingande skyldighet tvingas avslöja Konfidentiell Information till tredje part ska motparten snarast underrättas om detta och informationen som kommer att avslöjas (om sådan åtgärd inte är förbjuden). Part som är skyldig att avslöja Konfidentiell Information ska begränsa avslöjandet till att endast omfatta den Konfidentiella Informationen som är nödvändig för att följa åläggandet.


11. Äganderätt till annonsoriginal

11.1 Äganderätten till annonsmaterial som producerats av BNS och betalats av Annonsören enligt specificerad räkning tillkommer Annonsören efter respektive kampanj/annons genomförande. Äganderätten till övrigt annonsmaterial som producerats av BNS tillkommer BNS. Äganderätten till offertmaterial – t.ex. skisser och ritningar – tillkommer BNS om inte annat avtalats.

11.2 I övrigt ska inget i detta Avtal tolkas som att Part överlåter immateriella rättigheter till den andra Parten.


12. Force majeure

BNS är inte ansvarig för fullgörelse av sina förpliktelser enligt detta Avtal eller skada som uppkommer p.g.a. att dess uppfyllande av förpliktelserna förhindras till följd av ny lagstiftning, nya myndighetsföreskrifter, krig eller hot om krig, uppror, terror, sabotage, naturkatastrofer, brist i eltillförsel eller brist i allmänt kommunikationsnät, brand eller motsvarande eller av fackliga åtgärder, som till exempel strejk, blockad, bojkott och lock-out.


13. Fullständigt avtal

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som detta Avtal berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ska ersättas av innehållet i detta Avtal och dess bilagor.


14. Överlåtelse

Avtalet får inte överlåtas utan den andra Partens godkännande. BNS får dock alltid överlåta rätten att ta emot betalning enligt detta Avtal.


15. Tvist

15.1 Svensk lag tillämpas på detta Avtal.

15.2 Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Spelannonser

Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag i kraft - se den nya lagen Spellag (2018:1138) här.
Bonnier News följer TU:s spelannonsrekommendationer – se utdrag angående den nya spellagen och rekommendationer från TU:s hemsida:
Spelmonopolet upphävs och ersätts av ett licenssystem där alla – statliga som privata, svenska som utländska – spelbolag som uppfyller licensvillkoren kan få tillstånd att bedriva spel. En särskild punktskatt om 18 procent ska tas ut på spel. I och med spellagen införs även ett krav på att all marknadsföring ska vara måttfull. Vid måttfullhetsbedömningen kan vägledning hämtas från TU:s spelannonsrekommendation.
Måttfullhet – spelannonsernas utformning

- Spelannonser ska på ett korrekt och balanserat sätt presentera chanserna att vinna och inte skapa intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av spel som socialt attraktivt.

- Spelannonser ska Inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Mediehusen ansvarar i detta avseende för hur och var spelannonser publiceras.

- Spelannonser ska inte visa välkända personer och antyda att personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång.

- Spelannonser ska inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av att ett erbjudande om spel är gratis.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om spel som en lösning på sociala och ekonomiska problem.

- Spelannonser ska inte uppmana till överdrivet spelande.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om att spelande är riskfritt.

- Spelannonser ska inte innehålla könsdiskriminerande påståenden.

- Spelannonser ska inte framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat underlag. Det innebär att om och när vinnare presenteras i marknadsföring ska dessa vara verkliga vinnare.


Obligatoriska krav på spelannonser


- Spelannonserna ska vara mycket tydligt annonsmärkta och på ett tydligt sätt, även vid en hastig anblick, gå att skilja från det redaktionella innehållet.

- Spelannonserna ska vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden.

- Spelannonserna ska innehålla kontaktuppgifter till en etablerad och vederhäftig organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.

- Spelannonser ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela. Minsta ålder för att delta i spel är 18 år och 20 år för att få besöka fysiskt kasino.

Spelmarknadsföring får inte riktas särskilt till personer under 18 år.

Pharmaceutical ads

Information about pharmaceutical ads - What is applicable regarding marketing of drugs, prescribed, OTC's and herbal remedies:

Checklist for publishing of Alcohol ads

Detailed information about checklist for publishing of alcohol ads

The checklist is valid for all ads that DN accepts no matter where it is published.

General rule
Marketing of alcoholic beverages are not to be pushy, outreaching or inviting to use of alcohol.

Viewability

For display ads 50% of the ad has to be visible in the browser window for 1 second.

For video ads and special formats with both display and video 50% of the ad has to be visible in the browser window for 2 seconds.

Welcome Page / Massive

Frequency
Always delivered with a frequency of 3 per day.

Welcome Page max weight
Display: 200kB
Video: 10MB

Format
The minimum screen resolution for the entire ad to be visible is 1920x1080.

Audio
Sound must only be activated when clicking - not mouseover. The sound must have an on / off button.

HTML5 ad material

GENERAL INFORMATION
These guidelines are meant for the produciton of creatives based on HTML5 and will be served as digital advertisement on Bonnier News (Di, DN, Expressen and Bonnier Ad Network).
The following guidelines are important for delivery and the success of the campaign. Creatives that don't follow the guidelines will not be approved. We use Google DFP as our ad server and the guidelines are written to be compatible with that.

We use friendly iframes as our way of delivery.

- It is not allowed to break out from iframe (frame busting).
Contact Adops if the format demands it.
- Animation of elements may not exceed 30 seconds.
- Ad materials have to start rendering of visual elements within 0.5 seconds
- Average processor usage has to be a maximum of 30%, with a maximum peak fo 60%.
- Maximum amount of requests are 15 per ad material.
- The main file of the material must be namned index.html.
- Relative sources are to be used for resources and files in the material.
- References to external resources ¹ must be absolute and start with https//: and must support SSL/TLS.
- It is not allowed to prevent scrolling ².
- JavaScript console-methods are not allowed.
- Geo Location and similar Web API:s that demands the approval of the user may only be used after user interaction.

¹ Such as CDN and external font libraries.
² Do not use TouchStart as trigger for interaction
(since TouchStart is triggered by scrolling)

FILE SIZE
We measuer the total weight of the material since HTML5 consists of several different resources and we test how every resource is loaded and in what order.

The file size is calculated on all resources, including tracking scripts, JavaScript-libraries, font files, style sheets etc.

You can choose to use whitelisted CDN:s, but these will be counted for in the total file size of the material.

Important: If your material demands that the limit is exceeded, contact Ad-ops in time.

Note that measuring scripts and scripts from 3rd parties, such as Google, Sizmek and Adform is counted for as part of the total weight.
That means that you as an ad creator cannot use all of the total weight of the material when you deliver materials including measuring scripts or deliver through a 3rd party, since the measuring script and/or the 3rd party script will take some of the total weight.

Remember that it is possible to load extra resources after user interaction. These resources are not counted for in the initial size limitations.

PERFORMANCE
Bonnier News test all material through Advalidation.com according to specific parameters. Materials that fail in tests will not be approved.

- Try to use CSS for animations as far as possible instead fo JavaScript-libraries.
- Never animate hidden elements.
- Try to reduce the number of requests.
- Avoid loading heavy material such as video before user interaction.

STRUCTURE, PACKAGING AND DELIVERY
Since HTML cannot be compressed and delivered as one file it is important to consider the file structure.

The material should be based on an index-file that is named index.html.
This is the main file that will load first and initiate other components such as CSS- and JavaScript files. Necessary code for click tracking is also to be included in the index.html-file.

When delivering multiple ads, these are to be packaged in individual zip-files.

HTML5 - Click counting DFP

Implementing click counting – DFP
For us to be able to track statistics and measuring click rate in HTML-creatives it is needed that the creative has been built in such a way that our ad server can handle it.

Bonnier News uses Google DoubleClick for Publishers as our ad server. To make sure that the click counting is working correctly, you have to implement the click tag into the creative in all of the places where it’s meant for the user/viewer to be able to click something to get to the destination URL. If the creative doesn’t have the correct clicktag there won’t be any clicks tracked in DFP, and these lost clicks can’t be retrieved by implementing the clicktag afterwards. This means that it’s important that it is done right from the start to ensure that you get the correct statistics.

- Make sure that the creative uses the clickTag-variable as it’s click destination.
- The clickTag should be easy for the ad server to read, it can’t be changed or altered to the benefit of minification or obfuscation of the code. Other than that there’s no problem using those types of solutions for the rest of the creative!
- We don’t recommend that the destination URL is hard coded into the creative, since it prohibits DFP from tracking clicks, and it also prohibits Ad Ops from being able to update the URL after they’ve received the creative without having get a new one from you. Luckily, DFP gives a warning if it detects that an URL has been hard coded into the creative.

Example of what the code can look like:
<html> <head> <meta name="ad.size" content="width=300,height=250"> <script type="text/javascript"> var clickTag = "http://www.google.com"; </script> </head> [The rest of your creative code goes here.] </html>

Alternatively:

<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src="images/dclk.png" border=0> </a>

Multiple clickTags count up towards the same number.

- The destination URL-links should be attached separately in the mail which you send to Bonnier News.
- If you have multiple destination URLs you need to specify these with what clickTag is supposed to be used.

In the scenario where the destination URL has to be hardcoded into the ccreative i.e. when the link has to be created dynamically for various reasons. In these cases, clickTag can be added before the destination URL as shown below:

window.open(clickTag+"http://www.advertisersite.com/subpage", "_blank");

Or like this:

window.open(clickTag+dynamicUrlObject, "_blank");

If the destination URL contains symbols such as ? or &, the link should be coded this way:

clickTag +encodeURIComponent("http://www.advertisersite.com/subpage?var1=12&var2=34")

In this scenario, the destination URL doesn’t have to be attached and sent to us as the publicit, just an explanation that the destination URL has been hard coded into the creative and that the clickTag tracking has been implemented.

Click measurement GAM - Third Party JavaScript and iframe tags


NOTE: If no other instructions are given we will insert the %%CLICK_URL_UNESC%% macro described in the DFP documentation linked above.

For us to be able to track click count in DFP we need to be able to insert a click macro into the script tag. We would like you to always deliver the
script with a placeholder for where to insert our click macro with the following format: `click="[Google_Click_Macro_Here]"`.
The name of the variable, `click=`, is not important to us,
you can name it whatever you like as long as the placeholder-name is very clear about where to insert the click macro.
Preferably name the placeholder [Google_Click_Macro_Here] as in the example above.
Example Third-Party script:
<SCRIPT language='JavaScript1.1' SRC="http://www.3rdpartydomain?key1=value1&key2=value2&cachebuster=[Cachebuster_Macro_Here]&click=[Google_Click_Macro_Here]"></SCRIPT>

DN.se - Desktop

View more
 • Digital advertising
  • General guidelines
  • Responsivt HTML5-material
  • Allmäna Villkor
  • Spelannonser
  • Pharmaceutical ads
  • Checklist for publishing of Alcohol ads
  • Viewability
  • Welcome Page / Massive
  • HTML5 ad material
  • HTML5 - Click counting DFP
  • Click measurement GAM - Third Party JavaScript and iframe tags
  • Products
 • Webb-TV
 • Print advertising
  • Checklist for publishing of Alcohol ads
  • Pharmaceutical ads
 • Supplements
  • Checklist for publishing of Alcohol ads
  • Pharmaceutical ads
Click the button on products to create an inquiry